Utbildning

”Utbildningen” på våra skolor och universitet är så gott som helt ”vänsterhjärns-dominerande”, d v s den utvecklar endast intellektet som finns i storhjärnans vänstra hjärnhalva. Detta gör att den naturliga balansen mellan de båda hjärnhalvorna rubbas och vi blir intellektualiserade vilket gör att vi tappar förmågan att använda oss av högra hjärnhalvan som hanterar kreativitet, intuition, medkänsla, kärlek, konstnärlighet, rytm, musikalitet, våra känslor och kontakten med vårt undermedvetna. Vi tappar förmågan att ”se hela bilden” och begränsar oss i detaljer, vi fastnar helt i våra Tankar – vilket medför att vi inte kan se samband mellan Orsak & Verkan i livet. Vi blir ”robotiserade” och vi har mycket svårt att förstå sådant som inte går att ”väga eller mäta” (läs: ”vetenskapligt bevisa”) – vi hanterar det ofta genom att helt sonika förneka dess existens. De flesta av oss märker ingenting p g a att vi ”utbildas” från tidig ålder vilket medför att vi tappar kontakten med vår kropp och framförallt vårt Sanna Jag, eftersom högra hjärnhalvan (och kroppen!) förmedlar Sanna Jagets visdom. Istället för att UTVECKLAS (intuitiva/visdom) blir vi INVECKLADE (intellektuella/vetskap)…

Läs även Tankar och Uppfostran 

 

”Det spelar ingen roll hur många utbildningar en människa har. Sunt förnuft kommer inifrån!”
(ANN DOHSE)


”I was educated once – it took me years to get over it.”
(MARK TWAIN)


”Det enda som stör min inlärning är min utbildning!”
(ALBERT EINSTEIN)


”It’s an universal law – intolerance is the first sign of an inadequate education. An ill-educated person behaves with arrogant impatience, whereas truly profound education breeds humility.”
(ALEXANDER SOLZJENITSYN)


“Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one.”
(MALCOLM FORBES)


“Det är tusen gånger bättre att ha sunt förnuft utan utbildning än att ha utbildning utan sunt förnuft.”
(ROBERT G. INGERSOLL)


“Self-educated people cannot be fooled by institutionalized propaganda.”
(unknown)


”A child educated only at school is an uneducated child.”
(GEORGE SANTAYANA)


”Ibland kan ett övermått av utbildning förvandla människor till vandrande uppslagsverk som glömmer att det finns en verklighet som inte kan mätas och analyseras.”
(JOHN ROBBINS i boken ”Hälsans hemligheter”)


”Det stora problemet med våra känslor är att vi brukar strunta i dem, gömma dem eller låta dem dröja kvar längre än nödvändigt. Medveten andning kan vara synnerligen givande när man vill lära sig att handskas med sina känslor. Det finns mycket att lära på känslolivets område. Vår traditionella utbildning ger oss inte mycket hjälp med den saken. Jämfört med matematik och naturvetenskap, hur mycket tid ägnade ni i skolan åt att lära er handskas med känslor? För de flesta av oss är svaret lika med noll. För många av oss var hemmet dessutom en plats där man lärde sig att inte handskas med sina känslor.”
(GAY HENDRICKS i boken ”Andningsövningar för ett bättre liv”)


”Man kan rentav säga att hela samhället – inklusive reklam, utbildning och religion – är inriktat på att hindra oss från att uppleva vad vi faktiskt känner.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”Jag, som är journalist, hade ju redan under utbildningen fått höra det cyniska skämtet ”kolla aldrig en story, för då spricker den”.”
(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)


”Den förstår inte mycket som bara förstår det som låter sig förklaras.”
(MARIE von EBNER-ESCHENBACH)


”Det är vad vi tror att vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt.”
(CLAUDE BERNARD)


”Det är bättre att öva än att studera.”
(TEMPU NAKAMURA)


”Judge by results, not by theory.”
(DAVID WOLFE i boken ”Eating for beauty”)


”De saker vi måste lära oss innan vi kan utföra dem, dem lär vi oss genom att utföra dem.”
(ARISTOTELES)


”Kunskap är personlig erfarenhet. Allt annat är bara information.”
(ALBERT EINSTEIN)


”Mitt liv är min utbildning.”
(MAHATMA GANDHI)


”Först lärde vi oss att lita till våra föräldrar, sedan skolan och så samhället. Det har gjort att vi är mycket otränade att lyssna inåt till oss själva.”
(AYELA I DAAR i boken ”Att leva sin sanning”)


”Jag började inte lära mig något förrän jag var färdig med mina studier.”
(ANATOLE FRANCE)


”It’s a fact of life that people find it easier to believe a lie they’ve heard a thousand times than a fact they’ve never heard before.”
(DANIEL P. REID i boken ”The tao of sex, health, and longevity”)


”Den tredimensionellt medvetna jordiska människan använder för närvarande till stor del den logiska, analytiska, vänstra hjärnhalvan, men den högra, kreativa endast i mindre omfattning. Detta bidrar bland annat till den belastningstendens av det sympatiska nervsystemet, som är grunden till all stress och inre oro. Stress och oro är i sin tur bidragande orsak till psykiska, känslomässiga och organiska funktionsstörningar. För att nå ett högre medvetande och leva i harmoni med världsalltet, måste människan synkronisera den kreativa högra hjärnhalvan med den vänstra logiska.”
(ALEXANDER J. MARKUS i boken ”Kvanthumanism”)


”Genom synkronisering av våra hjärnhalvor kan vi skapa en konstant kommunikation mellan själen (det primära, ursprungsmedvetandet) och sinnet (det sekundära, form- och materierelaterade medvetandet). Genom denna process utvecklas förmågan att uppfatta livet som det är och inte som vi tror att det är.”
(ALEXANDER J. MARKUS i boken ”Kvanthumanism”)


Vänsterhjärnan dominerar undervisningen
Det sätt som den högre undervisningen bedrivs på är ett naturligt resultat av bristande kunskaper när det gäller hjärnans ”omedvetna” sida. Man har skapat ett slags akademisk drömvärld där uttalade vänsterhjärnstyper beundrar varandras “akademiska lärdom”. Många studenter som tar sina höga examina blir så ”vänsterhjärnsbetonade” att de inte kan bli något annat än ”akademiker” själva. På så vis underhåller systemet sig självt och blir mer och mer akademiskt och mindre och mindre intuitivt. Men vänsterhjärnsdominansen inom den högre undervisningen skulle inte alls vara så skadlig om den inte samtidigt också dominerade den lägre undervisningen. Det finns inget område där pappersmeriter spelar så stor roll som inom undervisningsväsendet. Lönerna räknas på många håll ut efter formler som innefattar akademiska meriter. De flesta av de experter som utformar läroplaner för den lägre skolundervisningen är höga akademiker. Resultatet blir en urvalsprocess som sorterar bort intuitiva tänkare från höga tjänster inom undervisningsplaneringen. Personer som började med en väl utvecklad intuitiv känsla för undervisning har ofta fått den ”bortundervisad” under sina egna studier på väg mot doktorsgraden.”
(THOMAS R. BLAKESLEE i boken “Högra hjärnan”)


Kan undervisningen förändras av sig själv? 

Det är olyckligtvis mycket lättare att klarlägga vad som är fel med vårt undervisningssystem än att göra något åt det. Nya högerhjärnorienterade program och metoder kan tyvärr inte lösa problemet, eftersom det ligger djupare än på läroplansnivå. 

Det verkliga problemet är att det grundläggande tänkandet i hela undervisningsetablissemanget måste förändras innan man kan nå några verkliga resultat. En lärare som av vana tänker verbalt kan helt enkelt inte undervisa barn i intuitivt tänkande. Mönstret måste etableras i den dagliga undervisningen och gå igenom i lärarens sätt att undervisa i samtliga ämnen. Tyvärr förhåller det sig så att en lärares gängse tankevanor är mycket fast inrotade. Efter årtionden av verbalt tänkande är det inte så lätt att ändra sig och i ett slag bli intuitiv. Den verkliga förändringen kan bara genomföras i samma långsamma takt som lärarna förändras i.”
(THOMAS R. BLAKESLEE i boken “Högra hjärnan”)


”På de flesta äldre barn märks effekterna av övergången till en alltmer verbalt betonad undervisning klarast när man ser på deras kreativitet, exempelvis deras resultat i teckning och liknande. När ett barn går från klass till klass i skolan, minskar kreativiteten i de konstnärliga alstren, de förlorar sin friska originalitet och blir mer logiska och stereotypa. 

Också IQ-test avslöjar det mönstret. Stanford-Binet-testet för de lägre åldrarna innehåller icke-verbala problem som exempelvis labyrinter och ofullständiga bilder. I högre åldersklasser har man utelämnat den här sortens uppgifter och testen blir nästan helt verbala till sitt innehåll. Lewis Terman, som utvecklade testet, trodde att verbalt tänkande var den högsta formen av intelligens.”
(THOMAS R. BLAKESLEE i boken “Högra hjärnan”)


”Det är orealistiskt att vänta sig att människor plötsligt skall börja tänka kreativt när de kommit ett stycke upp i skolan om de dittills bara sysslat med att memorera verbala kunskapsfakta.”
(THOMAS R. BLAKESLEE i boken “Högra hjärnan”)

Fotnot: med ”verbalt tänkande” eller ”verbalt betonad” menar Thomas R. Blakeslee detsamma som ”intellektet” eller ”intellektuellt”.


The problem for all of us, is not to learn, but to unlearn.
(GLORIA STEINEN)


“Our modern system of education which is mostly left-brain oriented, often stifles the student’s spirit of love, creativity, spontaneity and intuition. This current approach of learning may have greatly contributed to the unrest, disorientation and confusion experienced among so many young people today. Knowledge is structured in consciousness. Without developing consciousness, the benefits that arise from the acquisition of knowledge are trivial. Instead of teaching the young people to unfold their infinite creative potential, they are stuffed with information that has little or no relevance to their lives. By the time they have reached adulthood and are ready to find a job, most of the learnt information has slipped from their minds and will never be used again. 

The purely academic approach to learning judges a student’s intelligence by his ability to memorize information. This turns the student into a machine, although sometimes very efficient one. Kids who have “played” with computers for a year or so have often mastered complex programs and created new ones simply by using their intuition, imagination and resourcefulness. By contrast, those who are forced to learn the same programs are likely to have great difficulties with them and rarely become efficient programmers. 

The more a student is encouraged to use his left-brain which supports the analytical, rational, logical mind, the less he is able to enliven his right brain which could unfold his creative, artistic and intuitive faculties. An educational system that addresses both aspects of the brain could turn any student into a truly resourceful, self-sufficient, and responsible human being who knows from within himself what is right or wrong. The modern standard system of education makes the students conform to a restrictive social system that is governed by “cold” figures, rules and money, with only little or no room for human values. Yet life is all about human values.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”It’s time to come alive”)


”Att lära utan att göra, är som att älska utan att röra.”
(okänd)


”Att vara normal i vårt samhälle betyder att kunna tänka men inte känna, handla men inte förnimma.”
(HARVILLE HENDRIX i boken ”Tag vara på den kärlek du finner”)


”Education, as it is presented by today’s schools, colleges and universities, causes a division within the student, separating his heart from his mind. Intellectual abilities are favored over those that develop his heart or creative spirit within him. A purely academic approach to education turns economics into a battlefield where career oriented people fight for superiority over others. Modern competitiveness has led to the current loss of humanness in society. The consequences of such an education are immeasurable. 

All problems of life, whether individual, social, national or international are directly linked to one crucial flaw in our educational system – the lack of development of the student’s consciousness. This is the missing link that could make modern education complete and fulfilling. Instead of expanding the student’s mind through meditation, visualization, intuitive training or other techniques of self-development, it is overloaded with a lot of information that has little or no relevance to his life. This suffocates a young person’s creative spirit and stresses him to the point of depression, anxiety and even severe mental and physical disturbances that can propel them to take such “emergency exits” as recreational drugs, alcohol and violence. 

Young people are released from school with a paper in their hands that can determine the rest of their lives. The dependency of a person’s destiny on his ability to pass exams is a frightening prospect, particularly when learning by heart has nothing to do with a person’s intelligence. I personally never did well in school. Being forced to repeat a grade and just barely making it through the others, I experienced the 14 years of my German school education as a living “nightmare,” both during the day and the night. My fear of failing exams never left me, even during the eight weeks of summer vacation. Apart from the basic skills of writing, reading and counting, I cannot remember anything else that I had learnt. Yet today I believe I am at the height of my creative skills, covering many more fields than I had been presented with during 14 years of education. 

The great minds and successful people of our historic past like Plato, Einstein, Michelangelo etc., received their insights, skills, and creative power from within themselves and not through an acquired ability to repeat what others had said or created before. Today’s system of education prevents the student from using his own infinite potential by emphasizing mainly mechanical approaches of repetitive thinking and learning. Such approaches ignore the important issues of life. For one thing, they may give us the (false) impression that we cannot fulfill our desires other than through struggle of some kind. Most people in the world seem to have made the collective agreement that in order to earn a reasonable living one has to work hard. The strong competitiveness among people and business in our modern societies reinforce this belief system. 

Many claim that suffering is necessary or that once you have reached a certain age you are no longer fit enough to earn a living. Ignorance about ourselves and the nature of reality is so ingrained in collective consciousness that we no longer object to such actually quite nonsensical statements as: “Sickness is a natural part of life”, “to err is human” or “everyone must age and grow old.” We even seem to have gathered enough proof to substantiate our beliefs. Wars, famines, statistics on old age, heart disease, cancer and AIDS leave no doubt in our minds that this is how life is supposed to be and there is not much we can do to change that. All these experiences support the validity of our original belief systems, which are based on the old paradigm of understanding human life. However, the time has come to surrender our past and let go of these limitations, because they do not really exist, except in our mind.”
(ANDREAS MORITZ i boken ”It’s time to come alive”)


”Educating the mind without educating the heart is no education at all.”
(SENECA)


”How is it that children are so intelligent and adults so stupid? It must be education that does it.”
(ALEXANDRE DUMAS)


”Ett gram praktik väger mer än ett ton teori.”
(okänd)