Orsak & Verkan

Här kan du läsa om sambandet mellan Orsak & Verkan gällande sjukdomar och allehanda symtom och lidande, både fysiska och psykiska. Ju längre ner i texten du kommer desto djupare orsaker får sina förklaringar.

Läs även Det kännande barnet, Effektiv terapiLäkning, Själens språkThe process of wounding och Våra gener

Jag rekommenderar dig att läsa texten från början till slut men om du vill hoppa direkt till någon den kan du klicka på länkarna nedan.

Orsak & Verkan 1

”Det finns knappast någon annan omständighet som är mer skadlig för vår hälsa än hur vi lever vårt liv.”
(SEBASTIAN KNEIPP)


”The search for cures which is continuous is a search for means of restoring the sick to health by the application or administration of a treatment without the necessity of removing the cause or causes that are maintaining the impairment of health. As a recent example, cortisone was employed to cure arthritis, the cause of which is admittedly unknown. The cortisone was not supposed to remove the unknown cause. Cause was ignored and cortisone was administered. The first clearing up of symptoms heralded with enthusiasm as a successful cure. But a short time elapsed before it was realized that this cure was as illusory as other cures. 

The production of effects can be ended permanently only by removing the causes responsible for them. We behave as though we believe that effects can be erased and their production ended without the necessity of removing the causes producing them – that we can sober up a drunk man while he continues to drink, that we can prevent the evolution of cancer of the lungs while the man continues to smoke. 

It is necessary that we learn the simple but fundamental lesson that when cause is removed the body can begin to heal itself. Removing cause does not do the healing; it only makes it possible for the restorative processes of the organism to perfect their work.

Healing, as distinct from curing is a biological process; it is not an art. A surgeon may bring the severed edges of a wound together and suture them, he cannot heal the wound. He may bring the ends of broken bones together and fix them so that they do not again become separated. The actual knitting of the bone is a process of life that only the living organism knows how to carry out. Man can neither duplicate nor imitate the process.”
(HERBERT M. SHELTON i boken “Fasting can save your life”)


”Vi har icke med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen, och sjukdomarna skola försvinna av sig själva. Vi ha, i den sista analysen, ej att göra med olika sjukdomar, utan endast med ett allmänt konstitutionellt sjukdomstillstånd, framkallat av en desorganisation av kroppens cellverksamhet och livsprocesser med åtföljande nedsatt motståndskraft mot infektioner, förorsakat av otjänlig och oändamålsenlig föda, dryck, njutningsmedel och livshämmande, hälsonedbrytande levnadsvanor.”
(ARE WAERLAND i boken ”Kungsvägen till hälsa”)


”Varje människa medverkar vid varje tidpunkt i sitt liv till sin hälsa eller sjukdom.”
(CARL SIMONTON i boken ”Du kan bli frisk igen”)


”We have little control over the biochemical processes that take place after we swallow, breathe in, or expose ourselves. We can choose what we swallow, breathe in, or expose ourselves to. Our health depends on our choices.”
(UDO ERASMUS i boken “Fats that heal fats that kill”)


“När forskare i Umeå nyligen fann att andelen demenssjuka i en given ålder ökat med 40 procent fanns nästan hela ökningen bland personer som genom kranskärlsoperationer och ballongvidgningar undvikit att dö i hjärtinfarkt. I stället hade de några år senare oftare drabbats av stroke och demens. 

De underliggande orsakerna till sjukdomarna var samma: en passiv livsstil med dåliga matvanor, högt blodtryck, övervikt och försämrad insulinresistens. Hjärtsjukdomen hade bara varit det första tecknet.”
(HENRIK ENNART i boken “Åldrandets gåta”)


”You can never eliminate enough symptoms to correct the problem that is the cause of the symptoms.”
(TED MORTER i boken ”Fell’s official know-it-all guide”)

Orsak & Verkan 2

”I människokroppen försiggår ett ständigt spel mellan två stora fysiologiska processer, som behärska ämnesomsättningen från människans första levnadsdag till den sista, nämligen mellan upplagringsprocesserna och utrensningsprocesserna. Kroppsligen bestämmes människans levnadsöde av den mängd toxiner, som i form av förbränningsprodukter, avfallsämnen och i kroppen införda gifter hopa sig i densamma. Storleken av denna mängd och beskaffenheten av dessa dominerar människans hälsotillstånd från vaggan till graven. De prägla och bestämma även alla hennes sjukdomar, vilka grundväsentligt äro av två olika slag: upplagringssjukdomar och utrensningssjukdomar. Människokroppen har endast tre olika sätt, på vilka den kan göra sig kvitt dessa främmande och för densamma direkt skadliga ämnen, nämligen att oskadliggöra (neutralisera) dem; att föra dem på snabbaste och genaste vägar ut ur kroppen; eller att lagra upp dem inom kroppen. Oskadliggörandet är framför allt beroende på tillgången av syre (oxygen) och vegetabiliska alkaliska salter inom kroppen, samt på körtlarnas – isynnerhet insöndringskörtlarnas, sköldkörtelns, halskörtlarnas, binjurarnas och leverns verksamhet och avsöndringar. Utrensningen sker genom urinen (njurarna), gallan (levern), avföringen (tjocktarmen), andningen (lungorna) och utdunstningen (huden). Upplagringen försiggår på så sätt, att de toxiner, som kroppen ej förmår neutralisera eller utrensa, dels avlastas under blodets kretslopp i vävnader och leder – vanligen i de vävnader, där blodströmmen är långsammast, som i gamla sår och ärr, samt i finger-, hand-, arm-, fot- och ben-lederna, vilka äro utsatta för stora temperaturväxlingar och därför ofta ha en förlångsammad blodcirkulation och ett mera trögflytande blod – dels ingå kemiska föreningar med i kroppens olika organ och vävnader befintliga ämnen. Det är framförallt kroppens hårdare vävnader såsom benbyggnaden och brosket samt senorna, bindeväven och underhuden, som få tjäna såsom sådana upplagringsplatser.”
(ARE WAERLAND i boken ”Kaffe”)


”Det är dessa förbränningsprodukter, avfallsämnen och i kroppen införda gifter, som behärska och bestämma den mänskliga sjukdomsbilden i hela dess mångfald av yttringar. Producerar människokroppen alltför stora mängder av förbränningsprodukter och kunna dessa ej utrensas tillräckligt hastigt ur kroppen, samt införas därtill dagligen stora mängder gifter, som förrycka ämnesomsättningen, så bli först funktionsrubbningar och sedan kroniska sjukdomar förr eller senare den ovillkorliga följden.”

(ARE WAERLAND i boken ”Kaffe”)


“Most people tend to think that diseases such as cancer and coronary artery disease are the result of bad luck or bad genes. These conditions are considered incurable by many health-care professionals, since the drugs and surgeries commonly prescribed for them only treat symptoms. The truth is, smart choices at the grocery store and in the kitchen can prevent heart disease, stroke, diabetes, and many other conditions, and in many instances can stop or reverse them.”
(T. COLIN CAMPBELL & CALDWELL B. ESSELSTYN Jr i boken “Forks over knives”)


“One quarter of what you eat keeps you alive. The other three quarters keep your doctor alive.”
(Egyptian proverb)


”Sjukdomar kommer inte bara nerdimpandes från himlen. De utvecklas från små dagliga synder mot naturen. När man har samlat på sig tillräckligt med synder, kommer sjukdomar plötsligt att uppträda.”
(HIPPOKRATES)


”Sedan en sjukdom väl utbildats hjälper det inte att upptäcka och undanröja dess orsak för att undanröja sjukdomen själv, utan något slags behandling blir ofta nödvändig. Däremot är det felaktigt att behandla en sjukdom utan att samtidigt försöka avlägsna eller minska de faktorer som orsakar den. Att inte göra detta vore detsamma som att rycka ett barn ur elden, behandla dess brännskador och sedan åter sätta det tillbaka i de lågor som först orsakade skadorna. Att eliminera orsaken är alltid bättre än att bara behandla en sjukdoms symptom.”
(DENIS BURKITT i boken “Fibrer i kosten”)

Orsak & Verkan 3

”Människan har blivit sjuk genom att bryta sig ut ur naturens stora livssammanhang. Den ortodoxa medicinen söker orsaken till hennes sjukdomar mer eller mindre uteslutande i hennes kropp, på samma sätt som urmakaren söker orsaken till oregelbundenheten i en klockas gång inom ramen av det urverk, som krånglar. Men människokroppens »lod och fjädrar» ligger huvudsakligen utanför kroppen, i det som jag kallar för »livsfaktorer», d. v. s. i temperaturväxlingar, väder och vindar, ljusförhållanden, frisk luft natt och dag, vatten i tillräckliga kvantiteter invärtes och utvärtes, tillräckligt med vegetabiliska grovämnen och oförfalskade, okokta och obesprutade vegetabilier och frukter. Allt detta är för människans hälsa och sjukdomarnas botande oundgängligen nödvändigt. Fullkomlig hälsa är därför resultatet av ett fullständigt samspel och växelspel mellan människokroppen å den ena sidan och dess naturliga, artenligt riktiga biologiska livsfaktorer å den andra, vilka tillsammans bilda människans av naturen skapade »livsrytm».”
(ARE WAERLAND i boken ”Övergångskost”)


”Framgångarna hos det hälso- och kostsystem, som jag företräder, beror framför allt på, att detta system erkänner endast en enda för alla sjukdomar gemensam orsak, nämligen en allmän förgiftning av människokroppen genom i densamma med osund föda, dryck, njutningsmedel och luft införda otjänliga ämnen, i förening med en underminering och desorganisation av kroppens livsfunktioner genom frånvaron av väsentliga livsfaktorer. Sjukdomens rötter är därför två: en positiv förgiftning och en negativ brist. 

Den moderna läkarens huvuduppgift måste därför bli att å ena sidan avlägsna allt, som förgiftar människokroppen – varvid allt i föda, dryck och njutningsmedel, som icke strängt hör till dess ursprungliga, artenligt riktiga fysiologiska hushållning, måste betraktas som gifter – och å den andra sätta in i varje människas livsföring alla de livsfaktorer, som producera hälsa. 

Att som nu med allehanda mediciner, salvor, piller, kirurgiska ingrepp, vacciner, serumbehandlingar, insprutningar m. m. söka bota sjukdomar och göra människokroppen immun mot infektioner, medan man lämnar alla de faktorer obeaktade, som desorganiserar densamma och bryter ned dess naturliga motståndskraft mot sjukdomar, är liktydigt med att utvärtes putsa upp och dekorera ett fallfärdigt hus, medan man lämnar den sviktande grunden obeaktad.”
(ARE WAERLAND i boken ”Övergångskost”)


”Om någon önskar sig god hälsa, måste denne först fråga sig om han är redo att göra sig av med orsakerna till sin ohälsa. Bara då är det möjligt att hjälpa honom.”
(HIPPOKRATES)


”Som läkare ser jag faktiskt att många människor som säger att hälsan är av största vikt för dem fortsätter att bevisa raka motsatsen genom att röka, dricka för mycket, använda droger, köra vårdslöst, äta för mycket, inte motionera, leva för hektiskt, leva i destruktiva relationer. Om du tycker att hälsa är en fråga med hög prioritet, fatta då beslut i enlighet därmed och lev efter dem.”
(THEODORE ISAAC RUBIN i boken ”Bestäm dig – det är lättare än du tror”)


”Genetisk mottaglighet spelar sannolikt en sekundär roll, men när sjukdomar uppträder inom en släkt behöver detta inte nödvändigtvis bero på arvsfaktorer. Orsaken kan lika gärna vara den, att man inom släkten tenderar att ha liknande kostvanor, liksom liknande vanor i övrigt.”
(DENIS BURKITT i boken “Fibrer i kosten”)

Orsak & Verkan 4

”In nature there are neither rewards nor punishments; there are only consequences.”
(ROBERT B. INGERSOLL)


”The ultimate cause of human disease is the consequence of our transgression of the universal laws of life.”
(PARACELSUS)


“All chronic diseases arise out of neglect of beginning problems.”
(BERNARD JENSEN i boken ”Dr. Jensen’s guide to better bowel care”)


”Disease isn’t a curse or bad luck or punishment. Health isn’t a gift or good luck or reward. Disease and health are both by-products of choices in essential areas of life.”
(TED MORTER i boken “Dynamic health”)


“You have the ability to choose how you are going to respond to events in your life. You don’t have the ability to choose how your body will respond to those choices. Physiological responses are beyond your control. You have been propelled to your present health, happiness and success by physiological responses to lifestyle choices you made in the past. The choices you make from now on will dictate future responses and your future condition.”
(TED MORTER i boken “Dynamic health”)


”Vi lever i ett universum som styrs av orsak och verkan. Saker och ting händer inte bara, de är ett resultat av handlingar som utförts tidigare. Vid första anblicken kanske det inte verkar så, men precis allting beträffande ens välbefinnande utvecklas på ett ordningsamt och organiserat sätt. Det kan tyckas som om det är slumpmässiga omständigheter som förorsakar smärta eller dålig hälsa, men så är det inte. Smärta och ständig brist på energi är direkta resultat av att du antingen behandlat din kropp på ett felaktigt sätt, eller att du underlåtit att göra något för din kropp som du borde. Hälsa är det normala och naturliga tillståndet för kroppen. Dålig hälsa är onormalt och onaturligt. Kroppen strävar alltid – under alla förhållanden – mot optimal hälsa. Knepet är att upphöra med att motarbeta sin kropp och istället låta den bota det sjukdomstillstånd som har utvecklats. Det kan den göra och det kommer den att göra – effektivt dessutom. Eftersom vi aldrig har lärt oss hur man gör detta, har vi olyckligtvis, och alldeles för ofta, i oförstånd motarbetat kroppens naturliga tendens att självläka.”
(HARVEY DIAMOND i boken ”Lev utan smärta”)


“Health is a matter of choice, not a mystery of chance.”
(Dr. ROBERT S. MENDELSOHN)


”Vi har olyckligtvis blivit en ras som tillgriper smärtstillande medel för omedelbar lättnad av våra plågor utan hänsyn till konsekvenserna hellre än att välja vägar som leder till att utradera orsaken till våra kroppsliga besvär med hjälp av de långsammare och besvärligare men avgjort säkrare och beständigare metoderna att hjälpa naturen att rena och regenerera kroppen, så att vårt liv kan bli längre, vitalare och följaktligen nyttigare.”
(NORMAN WALKER i boken ”Diet-råd i samband med råsaft-terapi”)

Orsak & Verkan 5

“Your long-term health depends on how long you consistently make appropriate or inappropriate choices. Appropriate choices allow your body to handle day-to-day stresses, then return to non-stress functioning. Inappropriate choices inflict non-stop physiological stress. 

No matter what stresses your body is subjected to, it will handle them as best it can. But it doesn’t handle them to make you comfortable or healthy, happy and secure. The only purpose of anything and everything your body does is survival!”
(TED MORTER i boken ”Exercise or diet”)


”Information is important but not usually sufficient to motivate lasting changes in diet and lifestyle. If it were, no one would smoke. Everyone who smokes knows it’s not good for them – the surgeon general’s warning is on every package of cigarettes, at least in this country. Yet lots of smart people still smoke – 30 percent of Americans still smoke and, in some parts of Asia, more than 80 percent of people still do so. We need to work at a deeper level. 

In our studies, I spent a lot of time with the participants over a period of several years. We got to know each other very well, and a powerful trust emerged. 

I asked them, “Teach me something. Why do you smoke? Overeat? Drink too much? Work too hard? Abuse substances? Watch too much television? Spend too much time on the Internet? These behaviors seem so maladaptive to me.” 

They replied, “Dean, you just don’t get it. These behaviors aren’t maladaptive, they’re very adaptive – because they help us get through the day.” 

Loneliness, anxiety, and depression are epidemic in our culture. If we address these deeper issues, it becomes easier for people to make lasting changes in their behaviors.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”Change isn’t easy. But if you’re in enough pain, the idea of making changes may start to seem more attractive. I often hear, “Boy, I’m in so much pain. I’m ready to try just about anything.” 

Awareness is the first step in healing. Part of the benefit of pain is to get our attention, to help us make the connection between when we suffer and why so we can make choices that are a lot more fun and healthful. 

The experience of emotional pain and unhappiness can be a powerful catalyst for transforming not only behaviors such as diet and exercise but also for dealing with the deeper issues that really motivate us. We are most successful when we also address the emotional and spiritual dimensions that most influence what we choose to do or not do. 

It’s very hard to motivate people to make even simple changes in their behavior such as altering their diet or exercising when they feel depressed, lonely, or fearful, which are epidemic in our culture these days. It is only when the deeper issues of pain, self-esteem, apathy, and purposelessness are addressed that people become willing to make lifestyle choices that are life-enhancing rather than ones that are self-destructive.”
(DEAN ORNISH i boken “The spectrum”)


”There are different levels of healing. That is, the farther back in the causal chain of events we can address a problem, the more powerful the healing can be. The physical manifestations of an illness – the symptoms – need to be addressed. But if we treat the problem only at a physical level, then the patient’s improvement is less than it could be and the illness is more likely to recur, either in the same form or in a different one.”
(DEAN ORNISH i boken “Dr. Dean Ornish’s program for reversing heart disease”)

Orsak & Verkan 6

“There is no profound value, for example, in stretching for twenty minutes a day and letting an uncontrolled mind tie the body in knots of tension the rest of the time. Stretching and relaxation are central elements of physical talent, but before utilizing them we have to deal with the source of physical symptoms.”
(DAN MILLMAN i boken “The inner athlete”)


”En amerikansk studie på 17 421 vuxna, The ACE Study (ACE = Adverse Childhood Experiences) en av de största studierna i sitt slag, undersökte hur negativa barndomsupplevelser påverkar den fysiska och psykiska hälsan i vuxenlivet. 

Studiens resultat visar att obearbetade negativa barndomsupplevelser är mycket vanliga, även hos människor som vuxit upp i utåt sett välfungerande familjer. Dessa negativa barndomsupplevelser påverkar den fysiska och psykiska hälsan på ett negativt sätt och försämrar den sociala, känslomässiga och mentala utvecklingen hos individen, vilket bl a leder till ökat ”riskbeteende” (rökning, alkohol och droger, oskyddat sex m m) som ytterligare försämrar hälsan. Studien visar också att enbart tiden inte läker såren, utan det svåra följer med individen genom livet, om personen inte tar och får hjälp att bearbeta och förlösa de svåra upplevelserna. Samhällskostnaderna för följderna av dessa problem är mycket stora. 

En förhoppning är att denna typ av rön får större spridning och genomslag i samhället och att man stödjer forskning och metodutveckling som kan hjälpa människor att läka sina obearbetade negativa upplevelser så att de lättare kan gå framåt i livet. 

Du som upplever att livet känns svårt, sök men begär också hjälp och stöd för att bearbeta och förlösa det inom dig som stoppar dig att själv klara av problem som uppstår i ditt liv. Under olika perioder i livet har vi båda sökt hjälp för att komma igenom det som hindrat oss. Man kan tycka att samhället i alltför hög grad negligerar frågor som har med känslomässiga och psykiska tillstånd att göra. En önskan är att man i samhället mer och mer börjar förstå den samhälleliga vinsten i att höja kunskapsnivån och lägga mer resurser på dessa frågor. Vad kostar inte drogmissbruk, våld, brottslighet, separationer, psykisk ohälsa m m samhället, ekonomiskt och i personligt lidande?”
(GUNILLA BRANZELL & OVE VALODIUS i boken ”Relationsboken”)


“A few researchers and clinicians, with colleagues from other fields, have noticed some of these important connections. For example, Felitti has observed that of the ten most common causes of death, nine result from disease, disorders or conditions that are commonly caused by or associated with having had a history of childhood trauma.”
(CHARLES L. WHITFIELD i boken “The truth about depression”)


”The belief that somehow medication can solve emotional problems – that drugs can actually cure someone of being unloved and neglected most of her childhood; that drugs can cure someone who grew up in a cold foster home or someone who had a violent drunken father – is to fall into the abyss of mysticism. Drugs aren’t going to do anything but keep us unaware of reality.”
(ARTHUR JANOV i boken “The biology of love”)


”My professional experience indicates that health – good or ill – springs from the mind and manifest in the body.”
(TED MORTER i boken “Exercise or diet”)

Orsak & Verkan 7

”Att ”bota” en neuros är helt enkelt att sätta ner spänningsnivån genom primalupplevelser till en nivå där individen har mer av känslor än av försvar; där han kommer åt sina känslor och där den första automatiska reflexen i en situation inte är att tränga bort. När det tillståndet väl har uppnåtts är det en fråga om tid innan så många av de gamla smärtorna har lösts upp att den neurotiska spänningen inte längre är något problem.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Att behandla symtomen – övervikt, stamning, alkoholism, inlärningsstörningar – kan inte annat än leda till misslyckande. Symtomen kan avskaffas genom betingning eller bestraffning. Men smärtan, vår kodade, fysiologiska historia, kan aldrig betingas ut ur vårt system, lika lite som någon annan del av vår fysiologi. Psykogen stamning kan bara lösas/botas genom att patienten får skrika ut alla de ord han hållit inne med. Talterapi kan hjälpa mot stamning. Den hjälper till att skapa mer spänning genom att avlägsna en möjlighet till utlopp. En person kanske talar barnspråk därför att ett stycke av honom hänger fast vid en barndom som han aldrig fick ha. Talterapin kan inte ge tillbaka hans barndom, i stället får den honom att bete sig ännu mer vuxet i sitt tal.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Om man ser på saken ur intellektuell eller psykologisk synvinkel och har en person som säger att han mår fint, att hans tankar är klara och att han har ”nya” värderingar och ”rätta” målsättningar, skulle vi väl anse att det är ett tydligt vittnesbörd om terapins effektivitet. Och det är ju just detta som mängder av patienter efter ”avslutad” analys rapporterar om sin psykoanalys. Men om vi då samtidigt gör noggranna mätningar av denna individs fysiologiska funktioner och finner att hans spänningsnivå har höjts i stället för att sänkas? Vad ska vi säga om det? En slutsats vore ju att individen i fråga bara har intalat sig att han har det bättre – att han har lagt sig till med mentala attityder som gör att han känner sig bättre till mods även om hans kropp är av annan åsikt. En hjärtinfarkt vid 57 år är ett vältaligt vittnesbörd om att han aldrig hade det särskilt bra.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Varje människa är unik och det är människan, inte sjukdomen, som måste tas om hand.”
(HIPPOKRATES)


”De flesta terapeuter är rädda för sanningen.”
(ALICE MILLER i boken ”Riv tigandets mur”)


”Ingen läkning är möjlig förrän sanningen är avslöjad.”
(HARVILLE HENDRIX i boken ”Tag vara på den kärlek du finner”)

Orsak & Verkan 8

”Ingen blir sjuk av att erfara sanningen om han är mogen för den. Men många är sjuka därför att de inte känner till sanningen om sig själva – särskilt om de inte vill känna till den.”
(JAN ERIK SIGDELL i boken ”Emotionell befrielse genom regression”)


”Nyligen såg vi en tyngdlyftare genomgå primalterapi. Han hade ett tvångsmässigt behov att se sin kropp i spegeln. Vad han såg var noggrant uppbyggd spänning. Han betraktade sitt försvarssystem och försökte bygga upp det fysiskt – allt för att slippa känna sig svag och oskyddad. Hans omedvetna attityd var: ”Ingen annan tar vara på mig. Jag måste vara stark så att jag kan beskydda mig själv.” Symboliken är: ”Om jag handlar och ser ut som en karl, blir jag en karl.” Under primalterapin började han känna sig som den svage och oskyddade lille pojke han var. Vi var tvungna att få honom att sluta med tyngdlyftandet – dvs. att han måste göra sig så oskyddad att han kände sin svaghet. 

För att bota neuroser måste man alltid behandla hela systemet. Vi terapeuter har i årtionden ägnat oss åt att tala till våra patienters overkliga fasad i tanke att vi skulle kunna övertala denna fasad att släppa de behov och smärtor som byggt upp den. Ingen makt på jorden kan göra det.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Det räcker inte att bara lära känna sina omedvetna känslor och behov. Modern psykoterapi arbetar i stor utsträckning utifrån förutsättningen att det är tillräckligt att göra de omedvetna känslorna medvetna för att förändra en individ. Jag är av annan åsikt – jag anser att medvetandet är resultatet av en känsloprocess i organismen och att det är känsloprocessen, inte bara vetskapen om vad det är för behov, som kan förändra en människa. Man blir enligt min åsikt inte fri från behovet genom att känna till det.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Det finns inget hälsosamt alternativ till att se och erkänna sanningen.”
(ALICE MILLER)


“You’re only as sick as your secrets.”
(anonymous)


”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning utan ett korrektiv, ett verktyg, som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomens uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till sanningen och ljusets väg som vi aldrig borde ha lämnat.”
(Dr. EDWARD BACH)

Orsak & Verkan 9

”Det finns ingen möjlighet att varaktigt massera bort minnena från en spänd axel när dessa minnen påverkar axelns nerver på omedveten nivå.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)


”Smärtorna har många beteckningar men de inre processer som förmedlar smärta är desamma. Den automatiska reaktionen är bortträngning, följden blir spänning. Om barnet fullt ut kan känna förödmjukelsen och det fruktansvärda avslöjande av föräldrarnas verkliga känslor för barnet det innebär, då tränger han inte bort något och blir inte spänd. I stället blir han förtvivlad. Varken smärtorna eller försvaren kan utplånas av en vänlig omgivning (det goda utplånar inte det onda), av ursäkter eller av någonting ”yttre”, t.ex. en terapeutisk samvaro. Om en människa ska bli botad – dvs. fri från den omedvetna smärta som är neurosens drivkraft – måste hon gå igenom djupa känsloupplevelser som definitivt gör försvaren överflödiga. Orsakerna är tidiga smärtor, resultaten är neurotiska försvar, botemedlet är att avlägsna dessa smärtor ur systemet. Det finns ingen möjlighet att helt vara sig själv förrän varenda bit av det blockerade och försvarade självet har befriats. Det kan aldrig ske något direkt genombrott till självet. Försvaren måste monteras ner steg för steg på samma sätt som de en gång byggdes upp. Vi bygger själva upp våra försvar och ingen annan än vi själva kan montera ner dem. Inget varmt famntag, ingen leende terapeut, ingen avklädning kan förändra försvarssystemet. Därför kan botemedlet aldrig vara något som sysslar med här och nu, med det aktuella beteendet eller med symtomen. Neurosen kan alltid för en tid dirigeras i nya banor, men var och en bär på en historia i sin kropp och det är den man måste gripa sig an med.

Grundskillnaden mellan den klassiska freudska metoden och primalmetoden är att freudianerna menar att det omedvetna eller detet i grunden är destruktivt och missanpassat och att försvaren behövs för att hålla det nere och hjälpa en att anpassa sig till den yttre verkligheten. Vi menar att det som är omedvetet är verkligt och friskt och att det är försvaren mot denna verklighet som gör en overklig och missanpassad. Primalteorin uppfattar det omedvetna som fyllt med längtan och behov och begär efter ömhet men också med raseri och fruktan. Frigörelse av dessa känslor gör en frisk. Freudianerna menar att en befrielse av det omedvetna, dvs. att ”förlora kontrollen”, måste leda till disintegrering. Det omedvetna är enligt Freuds teori något negativt, enligt primalteorin är det positivt. Begreppen är diametralt motsatta. Freuds välanpassade själv är för oss overkligt och neurotiskt. Det är det som är destruktivt, som förstör den inre verkligheten. 

Härmed är ju inte sagt att det inte finns vissa saker som kan medföra temporär hjälp. Kroppsmetoder som genom massage av blockerade muskler minskar spänningen i dessa muskelgrupper är till hjälp. Folk känner sig bättre efteråt. Men att bli hjälpt och att bli botad är två skilda saker. Man kan inte massera bort ett behov. Om ett barn blev spänt och hans muskulatur blev styv därför att han hela sin uppväxt tyngdes av en längtan efter sin far som aldrig höll om honom och aldrig brydde sig om honom, så försvinner inte den längtan därför att musklerna mjukas upp. Men om massagen av de spända musklerna gör att det fysiska försvaret släpper så pass att individen kan känna sitt behov, då är massagen mer än lindring. Massage i sig är med andra ord något ahistoriskt. Den har ingenting att göra med den magasinerade historien. Men massage, som leder till att denna historia släpps lös och kanske framkallar en primalupplevelse, är något helt annat.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

Orsak & Verkan 10

”Här följer nu ett exempel på den traditionella moralens destruktiva roll: En mycket framgångsrik ung musiker och sångare försäkrar intervjuaren att han har förlåtit sin far den hårda uppfostran han fått. Han menar att det trots allt är på grund av faderns ”stränghet” han kunnat bli så känd. Intervjuaren är hänförd över denna berömvärda inställning, hans många fans är också hänförda över den, och försäljningen av hans skivor går utmärkt. Men varken denna framgång eller hans religiösa inställning hjälper honom att komma över sin barndoms rädslor, som tydligen plågar honom svårt än idag. Om det inte vore så, skulle han inte behöva visa fram sin barndoms trauman i alla sina offentliga framträdanden. I alla gester och rörelser är det som om hans vackra och vältränade kropp uppförde scener där ett förskräckt och plågat barn måste uthärda en vuxens sexuella övergrepp. Gång på gång försöker han befria sig från sin ångest med hjälp av musik och kroppsspråk, som tydligt återspeglar bortträngda, traumatiska scener. Förgäves. Så länge han vägrar att se det förflutnas verklighet i ögonen och förnimma dess smärta måste han upprepa sina försök att omedvetet avreagera sig. Eller också kommer han en dag att hitta ett barn som han kan behandla likadant som han själv blev behandlad, fast kanske på ett mindre brutalt sätt, och sitt beteende kommer han att kalla kärlek. Han kommer till och med att tro att det är det. Så länge han inte vill lägga någon skuld på sin far, så länge han tror att hans far inte har gjort något ont kan han knappast undgå att upprepa faderns brott, eftersom minnena av det finns lagrade i hans kropp. 

Freuds, Jungs, Adlers med flera traditionella skolor sökte framför allt förmedla intellektuella insikter, men i dag har det blivit på modet att ”arbeta med känslor”. Enligt den information jag fått ägnas detta ”arbete med känslor” emellertid endast åt avreagerandet, det vill säga den tillfälliga avlastningen, inte åt att uppleva och lära känna verkligheten. Att uppleva starka känslor är givetvis befriande, men så länge de inte åtföljs av insikt om den verkliga situation som gör deras intensitet berättigad och förståelig, så länge man undviker den specifika barndomssituationen, vilket sker i de många program som predikar förlåtelse, kan gamla, självdestruktiva mönster inte lösas upp.”
(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)


”I själva verket är de flesta sjukdomar inget annat än det språk som är tillåtet för det en gång ringaktade barnet, det sätt på vilket ett plågat, oönskat och sviket barn ändå kan uttrycka sig. Detta sätt tas på allvar av samhället och sanktioneras med sjukkassans jätteapparat, men bara på villkor att orsakerna förtigs. Det tycks nämligen alltjämt vara förbjudet att förstå symtomens språk. Forskarna arbetar intensivt med immunförsvaret i hopp att till sist definitivt kunna stänga öronen för nödropet och sålunda hjälpa patienterna att för alltid gömma sin sanning för sig själva. 

Sjukdomar kan hos en vuxen vara en signal som vill påminna om en mycket tidig nöd. Om patienten är villig att konfronteras med denna nöd behöver han inte längre immunförsvarets indirekta språk utan kan bli frisk utan mediciner. Men hälsovårdsmyndigheterna kommer knappast att bistå honom på den vägen, för den känner de hittills inte till. 

En drogmissbrukare utsätter sig för social diskriminering eller till och med kriminalisering för att slippa ifrån den sanning som finns lagrad i hans celler. Under tiden försöker han ständigt muta sina celler med mer och mer droger. Eftersom hela samhället, inklusive de flesta läkare, vägrar se det verkliga ursprunget till detta konstanta lidande, söker man enkla ”lösningar”, som att släppa narkotikan fri för att begränsa kriminaliseringen, men den nödvändiga forskningen efter orsaker försummas. Eller också tillråder man livslångt beroende av metadon för att minska faran för nedsmittning med HIV; denna drog tas nämligen oralt och medför inte som heroin risk för injektion med förorenade nålar. 

Vid alla dessa försök förbises patienternas egentliga nödsituation och det faktum att varje missbruk är ett sätt att fly från den egna lidandehistorien, och att varje missbrukare kan botas om han verkligen vågar gå in i denna konfrontation. Inga av hälsovårdssystemets manipulativa medel kan i längden hjälpa. Så länge en människa hellre glider ner i djupaste misär än konfronteras med sitt förflutna kan ingen hjälpa henne. Men så länge hon inte blir upplyst om att det finns andra möjligheter för henne vet vi inte vad hon skulle kunna vara i stånd till om samhället inte understödde hennes blindhet. Blotta viljan att lämna missbruket kan inte, som Anonyma Alkoholister anser, hjälpa en människa att bli verkligt fri, däremot viljan att fullt och helt konfronteras med orsakerna till sitt lidande.”
(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)

Orsak & Verkan 11

Vi är alla fångna i vår barndom, vare sig vi vet, anar eller förnekar det eller ännu aldrig har märkt något av det. Vetskapen om att vi har en chans att befria oss från följderna av gamla kränkningar kommer att göra sig gällande så snart flera människor har försökt och funnit att denna väg är gångbar. Naturligtvis är motståndet mot denna väg mycket starkt, eftersom vi alla är rädda för vår bortträngda historia och inblicken i den hjälplöshet vi då kände. Hade vi inte det finnes det ingen anledning att hålla denna historia bortträngd. Men rädslan avtar när vi upplever den och vågar se orsakerna till den i ansiktet.”
(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)


”Många föräldrar förnekar medvetet eller omedvetet sitt felaktiga beteende gentemot barnen, till skada för alla berörda parter och till skada också för samhället. Nästan alla barn vore spontant beredda att förlåta sina föräldrar även grova fel om dessa vore villiga till försoning. Men tyvärr hävdar många föräldrar att de är utan skuld och avvisar varje antydan om delaktighet i sina barns olycka eller sjukdom. Gång på gång hindras eller omöjliggörs terapin av denna inställning och därmed också det önskvärda snabba tillfrisknandet. Att föräldrarna förnekar all skuld och barnen därmed vilseleds beträffande den verkliga bakgrunden till sitt beteende är faktiskt ofta orsaken till problemen. Genom sitt förnekande framkallar föräldrarna förvirring och skuldkänslor hos barnet. Föräldrarnas skenheliga försäkran att det var ett önskat barn är i och för sig en tung belastning som håller kvar barnet i dess förmenta skuld. En far och en mor som har tillfogat sitt barn skada eller på annat sätt ådragit sig skuld kan inte göra barnet en större tjänst än att försöka vinna insikt om sina fel och därmed befria barnet från förvirrande tvivel.”
(J. KONRAD STETTBACHER i boken ”Om lidandet ska ha en mening”)


”För att bli frisk måste man låta bli att undertrycka sina känslor och förnimmelser och i stället ge akt på hur, var, varför och med vem de blir utlösta. Alla känslor, positiva och negativa, särskilt mycket starka hatkänslor och tvångsmässiga begär, är tillförlitliga spår till det förflutna. Dessa spår måste man följa för att kunna identifiera orsakerna och upplösa tvången och plågorna. Känslor av hat, vrede, ångest, förtvivlan, sorg, utmattning och resignation signalerar plåga; alla dessa förnimmelser ur det förflutna finns med i vår fruktan. Den latenta destruktiva kraften hos en människa motsvarar de primära kränkningarna.”
(J. KONRAD STETTBACHER i boken ”Om lidandet ska ha en mening”)


”En sjuk själ för med sig en sjuk kropp. Kroppen drabbas sällan först.”
(RUTH KUNZ-BIRCHER i boken ”Bircher-Benners hälsoguide”)


”Like many aspects of human behavior, the way in is the way out. To get out of pain, you have to go into it. Yet many current approaches, from acupuncture to massage, from dream analysis to bioenergetics, from behavior therapy and vitamin counseling to “the patch” (for smoking), try to solve symptoms without any pain. Who doesn’t want a painless way out of suffering? To do so, however, ignores biologic laws. There is no magic. We have had experiences that change our neurobiology, and we need to address those experiences if we are to normalize.”
(ARTHUR JANOV i boken “The biology of love”)


”Fear and panic are the primary accelerators of all ”diseases”.”
(Dr. MELISSA SELL)

Orsak & Verkan 12

”Paradoxalt nog verkar denna terapi snabbast på sådana som av klassiska terapeuter anses sjukast – perversa, alkoholister och missbrukare. När impulserna tränger fram till ytan behövs det bara en lätt påverkan för att växla över impulsen att spela ut till en full primalupplevelse. Det är inte svårt att bota en allvarligt alkoholiserad person även om han är i 40-50-årsåldern. Terapin tar längre tid med människor som har ”lyckats bra”, intellektuella som har kommit högt på karriärstegen. De svåraste patienterna för oss är psykologerna. De är så hjärntvättade till att tro att alla problem ska lösas med tankeverksamhet att de behöver en fullständig omorientering för att se känslornas betydelse.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”De misslyckanden som denna terapi kan ha lett till får tillskrivas en bristande förståelse för att den inte är en terapi för dilettanter. Det kommer alltid en tidpunkt i primalterapin då det krävs av patienten att han överger allt som är overkligt i sin omgivning – kanske sitt arbete, sin man, en vän eller något annat. En del patienter kan eller vill inte göra det. De vet att relationer som är overkliga kommer att bli deras undergång till slut men av olika skäl hänger de ändå fast vid dem. En försäljare som tjänar bra fortsätter att sälja saker som folk inte behöver. En kvinna stannar kvar hos en mentalt sjuk make för att slippa ekonomisk otrygghet. Man måste förstå att terapin inte kan göra allt. Den nya livsstilen hör också till terapin. Patienten är ju inte en sak som vi behandlar med magi. Han deltar aktivt i förändringsprocessen. Det finns inget utrymme för kompromisser för i så fall kompromissar han med sig själv.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Kritikerna har ofta funderat över hur det går efter primalterapin och undrat hur bra en terapi är som inte förbereder individen för ett liv i den här världen. Och det är sant att det blir svårt för verkliga människor att leva i ett overkligt samhälle. Men vad finns det för alternativ? Att vara sjuk och delta i de sjuka spelen? Att uppehålla sjuka relationer och ”anpassa sig” till alla andras overklighet? Det kan inte verkliga människor göra. Men det har sina fördelar att vara verklig. Man låter inte lura sig av andra; man gifter sig inte med någon för att ett halvår senare upptäcka att den personen inte alls var så bra som man trodde. Man skaffar inte barn av fel anledning och känner sig sedan för alltid utnyttjad och bunden. Man åtar sig inte arbeten och uppgifter som man inte kan klara. Man har inte vänner som bara är ute efter att utnyttja en. Man är inte heller själv intresserad av att utnyttja andra. Ens liv är enkelt, nästan primitivt, kan man säga. Men man är nöjd. Man är sällan sjuk; de människor man är tillsammans med kan ge fritt och varmhjärtat. Man är inte upprörd eller orolig. Man känner inget tvång att göra saker som får en att hata sig själv, som att dricka, använda knark, röka eller göra sexuellt perversa saker. Man kan känna och därför kan man bli älskad.”
(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)


”Frequently, physical illnesses are the body’s response to permanent disregard of its vital functions. One of our most vital functions is an ability to listen to the true story of our own lives.”
(ALICE MILLER i boken ”The body never lies”)


”Wounds cannot heal as long as they are covered up and denied.”
(ALICE MILLER i boken ”The truth will set you free”)


”Det går att leva ett helt liv i illusionen och därmed förneka den uppenbara sanningen. Anledningen till detta är att de flesta inte vill se sanningen om sig själva, sitt liv och framförallt sin livshistoria. Priset för ett liv i illusionen är lidande, depression, tomhet, projiceringar, begränsningar och sjukdom. Många är beredda att göra nästan vad som helst för att må bättre – förutom just det som de verkligen behöver göra! Detta medför att de aldrig förändrar orsaken till sitt lidande och därmed är de dömda till ett liv i lögn och förnekelse.”
(RUBEN ANDERSSON)


”Healing is the end of conflict with yourself.”
(Dr. MELISSA SELL)