HEM    RUBENTEXTER    HÄLSA & LIVSKRAFT    HÄLSOSIDOR    KÄRLEKENS KONST    VISDOM    CITAT    TIPS    RECEPT    HUMOR   SÖK

För ett bättre liv

med Hälsa & Livskraft

Tankar

 

(Denna hemsida är anpassad för Internet Explorer eller Edge)

 

Alla terapier och behandlingar som enbart inriktar sig på tankarna – såsom KBT, psykologi, mental träning, positivt tänkande, affirmationer, o s v – är dömda att misslyckas eftersom de aldrig når ner till grundorsaken bakom dessa ”negativa tankar” (grubbleri, tvångstankar, negativa tankemönster, neurotisk, kaos i sinnet, m m). Alla försök att må bättre genom ”förändrat tankesätt” medför att man förnekar sina känslor än mer. Man tappar än mer kontakten med sitt inre och sig själv. Man kan med hjälp av dessa metoder tillfälligt uppleva att man mår bättre – på liknande sätt som när man tar en värktablett, värken "försvinner" (blockeras/förnekas) men orsaken till värken/skadan är kvar – men detta har ett beskt pris. Att man kan uppleva det kommer sig av att man medvetet fokuserar på att ”hålla tankarna i schack”, eller så undviker man helt att ”gå in i tankarna”. Detta är något man kan göra tillfälligtvis men det medför också att man går från en illusion till en annan! Man har inte bearbetat orsaken som gör att dessa tankar uppstår, man har bara lärt sig att förneka dem ännu mer och priset blir därefter. Ett sätt är att man bara ska fokusera på ”positiva” saker och då tappar man kontakten med en viktig del av verkligheten. Det är lika skadligt som om man bara fokuserar på smärtsamma och negativa saker och lever i ”det mörkret”. För att jobba med sig själv på en djupare nivå behöver vi jobba med verkligheten sådan den är (= helheten) – inte så som vi vill eller önskar att den är. Annars riskerar man att ”helt plötsligt” drabbas av en kronisk allvarlig sjukdom genom detta förnekande beteende, men visst, ”upplevelsen” fram till dess kan te sig ”behagligare” än det man upplevde innan. Och det beror som sagt på att man undviker att bemöta sin inre smärta och dess orsaker.

 

Jag har genom åren mött många människor som upplever att de mår bättre av ”positivt tänkande” men när jag går igenom deras kropp så finner jag spända muskler, stela leder, överansträngda eller blockerade inre organ, stressade binjurar, ytlig andning, o s v. När jag berättar detta för dem blir de mycket förvånade och säger ofta: ”Jag hade mycket ryggont innan jag började tänka positivt men har inte känt av ryggen sedan dess.” Detta är ett tydligt bevis för att man bara har lärt sig att ännu mer ”hålla verkligheten” (t ex den spända och onda ryggen) utanför sitt medvetande genom en ”mental metod”. Hittills har jag aldrig mött en enda person där detta verkligen har fungerat! Dan Millman brukar fråga publiken på sina föredrag om det är någon som ägnat sig åt ”mental träning” eller ”positivt tänkande” och de flesta räcker upp handen. Sedan frågar han hur många av dem som enbart haft ”positiva tankar” efter det och inte en enda hand finns kvar uppe då. ”Så ineffektiv är alltså den metoden” brukar Dan säga om detta fenomen. Min egen erfarenhet bekräftar detta.

 

Jag brukar göra en liknelse där tankarna symboliserar röken och känslorna är själva elden. Det är elden som alstrar röken. Att enbart jobba med röken medför att man får stå och ”vifta rök” resten av livet. När man lyckas ”vifta undan lite rök” så upplever man givetvis en kortsiktig förbättring, man är liksom lite mer ”rökfri” den stunden. Röken fortsätter dock att stiga upp från elden i samma omfattning som tidigare! Om man istället går ner och jobbar med känslorna (elden) som alstrar (skapar) dessa tankar och tankemönster (röken) så kan man åstadkomma en långsiktig förändring eftersom man bearbetar sakerna på orsaksnivå. Men de flesta människor (även terapeuter!) är tyvärr så enormt rädda (kan ofta vara omedvetet) för att möta sin inre smärta att man hellre föredrar ”snabba fix” där man inte behöver kännas vid den fruktade elden. Det är även få människor, och terapeuter, som har lärt sig hur man ska eller bör hantera och bearbeta sina gamla obearbetade känslor som främst härstammar från barndomen (inre smärta). När du väl lyckas bearbeta elden/känslorna kommer detta medföra att röken/tankarna förändras för all framtid.

 

Jag var förr världsmästare i grubbleri. Idag, när jag bearbetat oerhört mycket av min inre smärta, har jag nästan inga tankar alls i huvudet! Det är lugnt och stilla, något jag förr aldrig kunde tro var möjligt. När jag befinner mig i situationer där jag behöver tänka, t ex vid inlärning av information, text, läsning, räkning och liknande kommer de tankarna fram och hjälper mig med att utföra en uppgift som intellektet/tankarna är till för. Istället för att som förr, låta intellektet styra mig och hela mitt liv. Det var ett mycket förvirrat, ojordat, obalanserat och framförallt stressat liv jag levde förut. Och jag hade ingen kontakt med min kropp, mina känslor, mitt inre och mitt Sanna Jag p g a denna destruktiva ”intellektuella styrning”.

 

Om du med olika ”tankemetoder” försöker kontrollera eller styra dina tankar medför det givetvis att du bara ökar intellektets styrning av dig själv. Du tappar än mer kontakten med dig själv och ditt inre. Du tappar närvaron i ditt vardagsliv eftersom man inte kan vara i tankarna och samtidigt vara helt närvarande i nuet. Att försöka meditera för att ”stilla sinnet” kan också vara förrädiskt eftersom du enbart tillfälligt ”viftar bort rök” istället för att gå ner till orsaksnivån.

 

”Negativa tankar”, grubbleri, tvångstankar och liknande är känsloförsvar som en gång i tiden, när vi var barn, hjälpte oss att undvika att möta/känna/uppleva smärtor som var för starka/allvarliga/jobbiga/smärtsamma för oss att kunna hantera. Då var vi tvungna att ”göra om verkligheten” genom att ”flyga upp i tankarna” vilket medförde att vi undvek kontakten (förnekelse/bortträngning) med dessa smärtor/känslor. Det gjorde att vi kunde stå ut och överleva vilket vi ska vara glada för. Men följden av detta känsloförsvar blir att vi får mycket svårt att leva ett kärleksfullt, hälsosamt och sunt liv som vuxna! Vi identifierar oss med vårt intellekt/tankar istället för med vårt djupare inre väsen – vårt Sanna Jag som kommunicerar med oss genom kropp och känslor. Vi får mycket svårt att förstå och ha en sund kontakt med oss själva och våra känslor. Missförstånd, rädslor och destruktiva mönster kommer att styra våra liv så länge vi inte bearbetar orsaken – känslorna (”elden”). Det vi istället kan göra som vuxna är att medvetet börja bearbeta vårt förflutna och därigenom för alltid förändra och stilla våra tankar. Vi kan också söka hjälp och vägledning, något vi inte hade tillgång till som barn. Detta är något som sker omedvetet och Arthur Janov benämner denna ”överlevnadsprocess” för bortträngning. Förnekelse och känsloförsvar är andra benämningar för denna omedvetna process. Känslorna "begravs" (undertrycks) i kroppen och ligger kvar där i vårt undermedvetna och styr vårt liv, beteende och hälsa som vuxna.

 

En annan mycket viktig aspekt när det gäller barndomstrauman och obearbetade känslor är att ett barns känslor utvecklas mycket tidigare än intellektet. Hjärnan och intellektet är helt färdigutvecklat när vi är ca 26 år medan känslorna utvecklas, och vägleder oss, mycket tidigare i livet. För att överhuvudtaget kunna komma åt undertryckta känslor från denna tidigaste period i våra liv måste vi ”lägga tankarna åt sidan”. Känslominnena från undertryckta och bortträngda känslor och händelser ligger i en helt annan del av hjärnan än tankarna. Och har vi bortträngda och förnekade trauman och känslor från vår barndom måste vi gå via ”känslosystemet” eftersom kontakten mellan intellektet/tankarna och dessa känslor blivit blockerad av trauman och ”inre smärta” (obearbetade och undertryckta känslor). Det är därför vi inte minns dem, eller enbart "känslolösa minnen" (kan även betyda att man har förknippat dessa traumatiska händelser med känsloförsvar, t ex att man ser ”komiskt” på nått som när det hände i barndomen egentligen var väldigt smärtsamt eller förnedrande) vilket är ett överlevnadsskydd och det kan även ha skett (mycket vanligt!) många händelser som skapat trauman för oss i tidig ålder innan vi kunde börja tänka! Men bortträngda och obearbetade känslor finner uttrycksvägar genom vår kropp och det är där vi ska möta dem, inte via tankarna, om vi vill bearbeta dem.

 

Att börja jobba med sina känslor, istället för tankar, medför att vi får kontakt med vår kraft. Detta eftersom känslorna alltid alstrar energi för att vi ska kunna handla utifrån vårt inre. Du kan läsa mer om detta i Djupare insikter 4. Tankar ger inte någon som helst energi, de slösar bara med energin! (undantaget några situationer i livet då de behövs, t ex vid matematik, lära sig språk och text, och liknande). I detta sammanhang brukar jag säga att ”tankar är luft – känslor är energi”. Känslorna ligger närmare Sanna Jaget – tankarna är en följd av obearbetade känslor (det jag ofta benämner som ”inre smärta”). För att få mycket bättre kontakt med vad du verkligen vill och behöver i ditt liv, för att må bra och leva sunt och ärligt, behöver du lära dig hantera och bearbeta denna inre smärta som omedvetet styr oss och våra liv.

 

Ett sätt att börja hantera sina tankar på ett bättre och sundare sätt är att inte ”tro” på dem genom att i handling inte följa dem. Uppmärksamma istället vad som sker i din kropp! Det är där du kan finna orsaken till att dina tankar uppstått. Utforska istället dina kroppsförnimmelser för de bygger på ”fakta” (verkliga händelser, upplevelser och känslor i barndomen) vilket tankar absolut inte gör – de är bara en ”rökridå” för att ”skydda oss”. ”Rökridån” hjälpte oss att överleva i barndomen men hindrar oss att leva det liv vi innerst inne längtar efter. Iaktta gärna dina tankar – förneka dem absolut inte! – men försök utmana dem genom att inte följa dem i handling. Håll uppmärksamheten istället på din kropp och utforska detta och sök upp terapi- och behandlingsmetoder som hjälper dig medvetandegöra din inre smärta. Efter ett tag (kan ta lång tid) kommer även du märka, om du bearbetar ditt förflutna, att du inte längre styrs av dina tankar och sinnet blir lugnt och stilla av sig självt – så som det egentligen ska vara naturligt – något som tyvärr mycket få människor får uppleva i dagens ”intellektuella samhälle”.

 

De flesta av oss har tiotusentals tankar varje dag och skulle tankarna styra oss skulle vi bli helt utmattade av att försöka följa och handla efter alla dessa tankar! Alltså är det inte sant att tankarna alltid styr oss utan det är enbart några få tankar varje dag som vi handlar efter. Vad är det som gör att vi endast handlar efter dessa få tankar och inte alla? Känslor! De tankar som är ”vidhäftade” vid en känsla ger oss samtidigt energi till att handla. En ”känslolös tanke” ger oss ingen energi och därmed ingen anledning att följa. Men tankar som samtidigt medför en känsla, t ex ett tvång, lust, rädsla, inspiration, saknad o s v, följer vi (oftast men inte alltid!) i handling. Detta gäller även känsloförsvar – alltså man handlar på ett visst sätt för att undvika en känsla, att slippa uppleva något smärtsamt (och känslosamt) minne (skuld, skam, rädsla, o s v) från det förflutna. Ibland förnekar vi eller ”sväljer ner” känslor vilket gör att vi inte följer eller uttrycker dem – något som är mycket skadligt för vår hälsa. Så än en gång – känslorna styr över vårt beteende och liv – inte tankarna. Rikta därför fokus på din kropp och dina känslor istället för tankarna när du önskar bearbeta inre smärta och destruktiva beteenden.

 

När jag började som terapeut gjorde jag misstaget att berätta ”för mycket” för klienterna vad deras olika spänningar, beteende och blockeringar betydde. T ex kunde jag säga: ”Du bär på mycket ilska mot din mor” när jag fann en specifik muskelspänning. När klienten återkom efter 2-3 veckor sa hon/han ofta med lättnad: ”Nu har jag förlåtit min mor och jag har inte alls känt av problemet den senaste veckan”. När klienten åter låg på min behandlingsbänk fann jag så gott som alltid att den specifika muskelspänningen fanns kvar! När jag knådade på det specifika stället ojade och gnydde klienten och uttryckte ofta: ”Oj vad ont det fortfarande gör – vad konstigt, jag som inte märkt av det alls sista veckan”. Jag insåg att klienten enbart intellektuellt hade ”förlåtit” sin mor vilket inte ger någon effekt alls. Att klienten själv inte längre upplevde spänningarna berodde på att de hade ”intalat sig” att ”det var över” och genom detta avskärmat sig ytterligare från kroppen. De hade ”flytt till huvudet” vilket motverkar ett ökat medvetande (kropps- och känslomedvetande) och därmed tillintetgör en läkning. När jag hade insett detta slutade jag berätta vad de olika kroppsbesvären betydde och vägledde dem istället att själva utforska och medvetandegöra deras spänningar – t ex genom att noggrant uppmärksamma i vilka situationer spänningarna ökade. När jag vid nästa behandling frågade dem om spänningarna kunde de då t ex säga :”Jag har tydligt märkt att det spänner mycket mer när jag blir arg eller irriterad på mor”. Då kunde jag hjälpa dem att uttrycka denna ilska på ett korrekt sätt riktat mot sin mor, antingen på en terapisession (oftast) eller om de själva ansåg att de behövde göra det direkt till sin mor. Först då började spänningen släppa eftersom orsaken bemöttes – obearbetade och undertryckta känslor – istället för att ”lura sig själv” genom att resonera/reflektera/tänka/intellektuellt distansera sig från sitt undermedvetna och sin kropp. Min erfarenhet är att det aldrig går att ”bli av med” en känsla på ett annat sätt än att uttrycka den på ”rätt sätt” (rätt känsla mot rätt ”förövare”) och samtidigt bli medveten om det bakomliggande behovet som vi inte fick tillfredsställt (så gott som alltid från barndomen). Alla känslor är nämligen ”behovsstyrda” – de är till för att kunna uppfylla våra olika behov (t ex trygghet, bli älskad och omtyckt, tröst, bli hörd och sedd, o s v). Men visst, det går att undertrycka känslor än mer genom att ytterligare förneka dem och resultatet blir detsamma som när man t ex undertrycker ett hudeksem med kortison och kanske ”lyckas bli av med symtomet” som senare återuppstår som en ”djupare” och allvarligare sjukdom, t ex astma. Det är tyvärr ganska lätt att ”lura intellektet” – men man kan aldrig lura kroppen!

 

”Om man ser på saken ur intellektuell eller psykologisk synvinkel och har en person som säger att han mår fint, att hans tankar är klara och att han har ”nya” värderingar och ”rätta” målsättningar, skulle vi väl anse att det är ett tydligt vittnesbörd om terapins effektivitet. Och det är ju just detta som mängder av patienter efter ”avslutad” analys rapporterar om sin psykoanalys. Men om vi då samtidigt gör noggranna mätningar av denna individs fysiologiska funktioner och finner att hans spänningsnivå har höjts i stället för att sänkas? Vad ska vi säga om det? En slutsats vore ju att individen i fråga bara har intalat sig att han har det bättre – att han har lagt sig till med mentala attityder som gör att han känner sig bättre till mods även om hans kropp är av annan åsikt. En hjärtinfarkt vid 57 år är ett vältaligt vittnesbörd om att han aldrig hade det särskilt bra.” (Arthur Janov i boken ”Primalrevolutionen”)

 

Här får du ytterligare hjälp med vad du kan göra i 7 steg. Stegen blir djupare och djupare men det är av absolut största vikt att man gör dem i rätt ordning och att man verkligen gör varje steg ordentligt innan man går vidare till nästa! Annars riskerar man att ”gå vilse” eller ”bygga luftslott” som jag skriver mer om i Djupare insikter 3. Se till att du verkligen har förstått, genom praktisk erfarenhet och inte bara ”vetskap” (intellektuell vetskap = teoretisk vetenskap utan egen erfarenhet), varje steg och har integrerat dem i din vardag innan du går till nästa steg. Här är de 7 stegen i turordning med kort beskrivning:

 

1. Acceptera det du gör (destruktiva handlingar eller tankemönster).

 

2. Uppmärksamma och iaktta ditt beteende, hur beteende yttrar sig, när det yttrar sig o s v.

 

3. Medvetandegör det genom att känna det, hur det uttrycker sig i kroppen (kroppsförnimmelser såsom – andningen förändras, magen knyter sig, klump i halsen, darriga ben o s v).

 

4. Uttryck hur det känns för dig. Först högt för dig själv och sedan inför någon annan person (t ex ”Jag mår illa när du säger så” / ”Jag känner mig förvirrad när du gör så men säger att du ska göra si”).

 

5. Förändra dina mönster genom att både uttrycka och följa i handling det du känner i kroppen istället för det dina tankar säger till dig. Du kanske känner att du får mer ont och blir mer spänd i ryggen när du gör något – prova då att säga nej och avbryt det du gör trots att dina tankar säger åt dig att du ”måste göra det”. Likaså tvärtom – dina tankar kanske säger att det är ”skadligt/farligt” att göra något men din kropp kanske klarar av det utan större problem, prova då att försiktigt göra det ändå med fokus och uppmärksamhet på kroppen. Detta gäller givetvis saker som psykiskt upplevs som "farliga" men som fysiskt inte är det – t ex såsom att tala inför folk, dansa så som du känner för ohämmat, våga visa sig deppig och ledsen om man är det, våga gå själv på bio eller till en bjudning/fest, och liknande.

 

6. Koppla den inre smärtan (känslan/händelsen/upplevelsen) som orsakade beteendet och känn den fullt ut samtidigt som du uttrycker den som det barn du var när det skedde – inte som en vuxen person som ”gråter över” att något var smärtsamt som liten. Här behöver du säkerligen öva dig på att kunna ”gråta som ett barn” för att kunna koppla och bearbeta det ordentligt genom en s k ”primalupplevelse” där man återupplever en obearbetad händelse från sitt förflutna som om den skedde här och nu. Men detta sjätte steg behöver vi oftast terapeutisk hjälp och vägledning för att kunna genomföra på rätt sätt så att vi bearbetar traumat ordentligt (just den inre smärtan/händelsen/såret/bortträngningen blir läkt hela vägen ut).

 

7. Integrera det som fanns bakom känslan i ditt nuvarande liv, exempelvis ett behov av att bli lyssnad på (om man t ex inte blev hörsammad som liten). Om du har relationer där du inte blir lyssnad på behöver du stå upp för detta behovet genom att konfrontera/uppmärksamma de personer du inte känner dig hörd/lyssna på av. Om personen ändå inte lyssnar på dig efter detta behöver du kanske förändra (umgås mindre med eller ändra sättet ni umgås på) eller avsluta relationen. Men det viktigaste är givetvis att du "riktar känslan" (eller det otillfredsställda behovet) till den ursprungliga källan – de som inte uppfyllde detta behovet i din barndom. Oftast är det bästa att göra det "för sig själv" i terapi – ibland är det lämpligt att gör det direkt "till källan" (dina föräldrar eller andra viktiga personer från din barndom).

Jag har även en snarlik metod i 5 steg för att bearbeta din inre smärta från det förflutna och bli mer självmedveten. Dessa 5 steg kan sägas motsvara steg 3-7 ovan.

(RUBEN ANDERSSON)

 

Läs även Djupare insikter, Jordningens betydelse och Utbildning

 

 

Nedan följer citat som kan hjälpa dig med att komma tillrätta och förstå dina tankar bättre:

 

“Negative thinking doesn’t harm the body unless it is accompanied by strong, negative feelings. Physiology responds to feelings.”

(TED MORTER i boken “Exercise or diet”)

 

 

”We keep pondering and pondering, using the mind as if it was who we were, and the most valuable asset of any human being. On the contrary, when thoughts are present, true connection cannot flow. Thoughts are often interfering with being in the now moment, and only by stilling the mind can we listen to our divine truth.”

(HILDE LARSEN i boken ”Know the truth and get healthy”)

 

 

”Paradoxalt nog verkar denna terapi snabbast på sådana som av klassiska terapeuter anses sjukast – perversa, alkoholister och missbrukare. När impulserna tränger fram till ytan behövs det bara en lätt påverkan för att växla över impulsen att spela ut till en full primalupplevelse. Det är inte svårt att bota en allvarligt alkoholiserad person även om han är i 40-50-årsåldern. Terapin tar längre tid med människor som har ”lyckats bra”, intellektuella som har kommit högt på karriärstegen. De svåraste patienterna för oss är psykologerna. De är så hjärntvättade till att tro att alla problem ska lösas med tankeverksamhet att de behöver en fullständig omorientering för att se känslornas betydelse.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

 

”Sådana individer som har byggt upp skikt av subtila, intellektuella försvar (som har flytt till sitt ”huvud”) är svårast att bota. Den centrala behandlingen för intellektuella har varit insiktsterapi; för dessa neurotiker leder varje metod som ytterligare engagerar ”huvudet” bara till att deras problem förvärras.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

"Hall tror, att man kan bli frisk genom positivt tänkande och genom att komma över negativa känslor. För det första är jag inte säker på att det finns något sådant som positiva och negativa känslor. Jag tror, att det finns känslor, punkt och slut, och de existerar i kraft av verkliga upplevelser under ens uppväxt. De är logiska vidareutvecklingar av vissa händelser, vilket betyder, att man inte bestämmer sig för att ha en negativ eller positiv känsla. Jag tror inte att det finns en kraft i nuet, som är tillräckligt stark för att kunna sätta sig över ens historia. Dessutom visar våra mätningar, att aktuella krafter nästan aldrig kan mäta sig i styrka med tidigare präglingar. Det är helt enkelt att hänge sig åt magiskt tänkande, om man tror att det går att bekämpa svår sjukdom med knep, tekniker eller speciella mekanismer. Det är ett förhärligande av ahistoriska och icke dialektiska metoder, där man inte ser symptom som det oundvikliga resultatet av inre konflikter. Varje sorts manipulering i nuet förbiser de upprepade erfarenheter som krävts för att bygga upp en sjukdom."

(ARTHUR JANOV i boken ”Det nya primalskriket”)

 

 

”Our task is not to bring ideas back into the norm, but rather to normalize the overpowering feelings that are driving those ideas into paranoid channels, for example. Of course, this is what most psychiatric practitioners are doing without acknowledging it. They use tranquilizers to normalize feelings, then talk with the patient to help address the ideas. “After all,” a doctor might say, “you know no one is sending message from Europe through the TV to cut off your breasts.” This was the delusion of one of my patients. She believed wholeheartedly that she was receiving such messages and would not be dissuaded from the idea. In our sessions we never addressed the idea. Instead, we dealt with her feelings. “They want to disfigure me to make me feel ugly,” she said. That delusion had as its base: “I feel unwanted. I must be ugly to be so unwanted.” The message, she thought, was being sent to make her feel ugly and therefore unwanted, or unwanted and therefore ugly. This was related to how her parents had treated her.

 

The bottom of that delusion was a feeling of being unloved. If someone doesn’t want to be with us time after time the obvious conclusion is that she or he doesn’t like us; and so we feel unliked. If that person is the sole human being on earth whom we depend on for life, sustenance, caring, protection, and love, then the slightest rejection is catastrophic.”

(ARTHUR JANOV i boken “The biology of love”)


"Just thinking about doing something is the same as not doing it. We know we've learned a lesson in the school of life only when our actions change."
(DAN MILLMAN i boken "The four purposes of life")

 

 

“Thoughts naturally arise. The point of meditation is not to banish thoughts but to make peace with them realizing their lack of substance.”

(DAN MILLMAN i "Wisdom of the peaceful warrior inspiration cards")

 

 

“When our thinking and feeling are not in “sync,” we are double-minded; and the feelings (registered in the subconscious) always override the thinking. (We may think we would like prosperity or friends, but if we don’t feel worthy or acceptable, our feelings dictate the outcome.)”

(KAROL K. TRUMAN i boken ”Healing feelings… from your heart”)

 

 

“Primary Defence: I’m Bad, I’m Guilty, It’s All Too Much

The Primary Defence is named ‘primary’ because employing it is the first thing our mind does to protect us from the life-threatening pain we experience in our childhood. Employing the Primary Defence is the first thing children do to defend themselves. The Primary Defence is very simple and basic, and it is a defence mechanism employed for everyone.”

(INGEBORG BOSCH i boken “Past reality integration”)

 

 

“By definition young children are helpless and dependent on others (their care-givers) to fulfill all of their needs (food, clothing, shelter, love, nurturing, safety, etc.). When those needs are not fulfilled from the outside by others, the child protects himself against this life-threatening truth by thinking he should be able to meet these needs from within. But of course the child is still too young to do this. The result is the development of negative thoughts about ourselves. ‘There is something wrong with me because I cannot take care of my needs.’ The child will develop the Primary Defence as soon as he has developed a sense of self-awareness. This starts around the age of 1½ to 2 years.

 

Examples of the Primary Defence

I will never be able to do it, it is too much for me

I’m bad

I’m just no good, I’ll never be good enough

I’m guilty, I am always the one who screws things up

Nobody cares for me

I’m worthless

I’m ugly

I’m not interesting

I’ll always be alone

I’m shameful, etc.”

(INGEBORG BOSCH i boken “Past reality integration”)

 

 

”Att bara prata om känslor tjänar ingenting till och leder inte vidare. Människor håller på i årtionden i klassiska analyser och terapier utan att någonting alls förändras hos dem. Känslorna måste upplevas i den inre dialogen och noga artikuleras i ord för att vägen till vår sanning ska öppnas för oss. För människor som på allvar inriktar sig på att upphäva följderna av barndomens traumatiseringar är de traditionella terapiformerna oanvändbara, vilseledande och i sista hand kontraproduktiva, därför att de förstärker det intellektuella försvaret mot känslor och hindrar att det bortträngda avslöjas.

 

Detta sker även när terapeuten eller analytikern uppmanar patienten att ”tala om traumat” (till exempel det sexuella övergreppet). I terapier som bara vänder sig till intellektet kan terapeutens förmodande och antaganden inte kontrolleras av patienten. De kan vara felaktiga eller riktiga, men även om de är riktiga förblir denna kunskap ineffektiv, den kommer inte att befria patienten från hans symtom. För det är bara de känslor och kroppsförnimmelser som blir medvetna för oss under den högt uttalade inre dialogen som kan ge oss full visshet om det som tidigare tillfogats oss. Vi måste få deras svar för att kunna få tillbaka de bortträngda minnena och integrera den vetskap vi sålunda vunnit. Om någon har tillfälle att få tillförlitlig information av någon släkting som inte deltagit i traumatiseringen, får han en extra bekräftelse.”

(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)

 

 

”Intellektet kommer inte åt känslorna.”

(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)

 

 

“It requires energy – literal physical energy – to hide our emotions from ourselves. It requires even more energy to conceal them from others. And the truth is, nobody ever hides anything. People who think they’re hiding their anger reveal it through chronic headaches. People who think they’re hiding their fear reveal it through stomach trouble. The mind can lie, but the aching head and the upset stomach speak the truth.”

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Lasting love”)

 

 

”Storsinthet och tolerans är ingenting som man kan uppnå med hjälp av intellektuellt vetande.”

(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)

 

 

”Om verkligheten trängs bort uppstår ett felaktigt medvetande. Man får två medvetanden – ett verkligt och ett overkligt. Intellektet är ofta ett felaktigt medvetande därför att det inte stämmer med det verkliga medvetandet – kunskapen om den inre verkligheten.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

 

”Neurotiskt medvetande innebär att individen har intellektuell insikt i sina känslor men inte förmår förändra dem (och sitt neurotiska beteende) på grund av att det saknas fortlöpande integration mellan de två hjärnhalvorna (och mellan hjärnans högre och lägre centra). ”Jag vet att jag känner mig underlägsen men ändå uppträder överlägset”, kan man hålla på att säga i åratal utan att ändra detta beteende, därför att kunskapen kommer från ett medvetande som inte är kopplat till känslorna. Ett oproportionerligt intellekt kan på något sätt bidra till att skärma av känslorna; eller rättare sagt: blockering av känslorna bidrar till att framkalla en oproportionerlig utveckling av intellektet.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalrevolutionen”)

 

 

”Strategier för att tänka positivt är, liksom metoder för att stilla sinnet, baserade på önsketänkande snarare än på realistisk förståelse. Du behöver inte kontrollera dina tankar; du behöver bara sluta med att låta dem kontrollera dig.”

(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)

 

 

"Conventional psychotherapy has been impregnated with the belief that you get well in your mind – in your thinking, prefrontal cortical, logical mind – that you can think your way to health. I believe it is impossible to get well in that way, based on sound neurologic principles. We may think we are getting well, but that is not the same as being well. The brain is quite capable of deceiving itself. What is "well"? If it were simply a matter of what we think about ourselves, then all the religious conversions, the born-agains, the epiphanies would be just as valid as any psychotherapy, and the claim of a cure in many sects would equal that of any psychotherapy."

(ARTHUR JANOV i boken "The biology of love")

 

 

”Många av oss känner behov av att stilla våra sinnen därför att vi är rädda för dem – rädda för vad vi tänker; rädda för negativa, skrämmande, otrevliga, erotiska, förbjudna, avskyvärda tankar; rädda för mentala impulser.

 

Vi blir fria från den rädslan när vi har insett tre saker:

För det första är tankarna bara ljusspel på en filmduk. Liksom en film kan tankarna locka fram skratt eller tårar, men de äger ingen inneboende verklighet.

 

För det andra kan du visserligen distrahera dig själv eller koncentrera dig på annat, men du kan inte kontrollera dina tankar.

 

Det tredje, och viktigaste, är att du, eftersom du inte kan kontrollera eller hejda tankarna, inte är ansvarig av dem, hur goda eller onda de än kan tyckas. Hur kan du vara ansvarig för tankar, kometer eller solfläckar eller något annat du inte har någon makt över? Du kan inte kontrollera tankarna, bara din reaktion på dem.”

(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)

 

 

“Positivt tänkande är intressant, men om det innebär att förneka sanningen kan det bara vara till skada.”

(CANDACE PERT)

 

 

”Thoughts are a problem only if we give them power or mistake them for reality.”

(DAN MILLMAN i boken ”Wisdom of the peaceful warrior”)

 

 

”We can cut through the mind by noticing our thoughts rather than believing or identifying with them.”

(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)

 

 

"Thinking goes on in your head. It is not really deep into the roots of your being; it is not your totality."

(OSHO)

 

 

”Vårt intellekt söker ivrigt efter fakta, men på själens nivå är dessa av sekundär betydelse.”

(JAN ERIK SIGDELL i boken ”Emotionell befrielse genom regression”)

 

 

"Vi tänker för mycket och känner för lite."

(CHARLIE CHAPLIN)

 

 

”Om du trycker bort tankar som du inte vill ha ger du dem bara kraft. De kommer då att växa till sig i det tysta och slå till med full kraft när du minst anar det. Enda sättet att vända det hela är att ta emot och acceptera. När du ger ljus åt komplexet kan det lösas upp och försvinna.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)

 

 

”Efter att i hela mitt liv haft en hjärna som gått på högvarv har jag haft turen att stöta på verktyg som hjälpt mig slappna av och hitta mitt inre lugn. Det kraftfullaste av dessa verktyg har utan tvekan varit att förbättra min andning. Ständigt återkommande, meningslösa tankar som far fram och tillbaka med blixtens hastighet, som en mental pingismatch utan slut, har ersatts av ökad harmoni. Jag känner en stor lycka över att ha hittat på- och avstängningsknappen så att jag själv kan bestämma när det är dags att lägga i turbon eller puttra fram på tvåans växel i ett lugnare tempo.”

(ANDERS OLSSON i boken ”Medveten andning”)

 

 

”Intelligensen är nästan utan nytta för dem som icke äga något mer. Den rent intellektuella människan är en ofullständig varelse. Hon är olycklig för hon kan inte leva sig in i den värld hon så väl begriper. Förmågan att förstå relationerna mellan olika fenomen förblir steril om den icke kan förenas med andra aktiviteter, sådana som moralisk känsla, empati, ett rikt känsloliv, viljekraft, omdöme, fantasi och kroppslig styrka.”

(ALEXIS CARREL i boken "Den okända människan")

 

 

”Intellektuell förmåga ger inte individen någon garanti mot att ha fullständigt fel.”

(CARL SAGAN)

 

 

“Learn to think with the whole body.”

(TAISEN DESHIMARU, swordmaster)

 

 

”Det är inte det man tänker utan det man gör som kan förändra tillvaron.”

(okänd)

 

 

"Life may be a tragedy for those who feel, but a comedy for those who think."

(JEAN de la BRUYÉRE)

 

 

”Lägg tankarna åt sidan, och du ska se att alla vägar ligger öppna framför dig.”

(SENG-TS’AN)

 

 

”Empati kan inte framkallas med tanken. Det är en funktion som enbart finns hos hjärtat.”

(HELEN HUNT)

 

 

”A sound mind can only dwell in a sound body.”

(romerskt ordspråk)

 

 

"Ett huvud utan bekymmer finns bara på en fågelskrämma."

(okänd)

 

 

”Det är lättare att handla sig fram till ett nytt sätt att tänka än att tänka sig fram till ett nytt sätt att handla.”

(MARIANNE WILLIAMSON i boken ”Förändringens gåva”)

 

 

”Det räcker egentligen inte med att bara tänka, enligt Heart-Math. Fysiologiskt ändras väldigt litet med bara positiva tankar. Endast genom att förändra det emotionella läget kan vi avläsa förändringar också i kroppen. Dessutom vidgas våra vyer när hjärtat och hjärnan är synkroniserade, menar institutets VD. När hon fick hjärtat och hjärnan att arbeta ihop tänkte hon skarpare, blev mer kreativ och kände sig mer fokuserad. Med sådant samarbete skulle vi helt enkelt komma fram till klokare och mer insiktsfulla beslut.

 

Vi fick prova. Tekniken kallas Freeze-frame, vilket är den amerikanska termen för att frysa en av bildrutorna i en rörlig film och går ut på att först tänka på något stressande. Vi som gick kursen listade på ett gemensamt blädderblock ostädat skrivbord, tidsbrist, besvärliga medarbetare, pengar, tonåringar… Sedan uppmanades vi att ”frysa” den känslan, liksom rama in den och lägga den åt sidan, för att skifta till området runt hjärtat (”låtsas att ni andas genom hjärtat”) och försätta oss i ett tillstånd av välbefinnande. De bilder vi nu tog hjälp av handlade om att spela boll med sonen, bli mamma, se fullmånen stiga över Stilla havet… Med denna djupa tillfredsställelse överst bland känslorna skulle vi nu ”på allvar fråga hjärtat vad som kunde vara en mer effektiv respons på stressituationen”. Kursledaren uppmanade oss att noga lyssna på hjärtats svar. Nå? Och vad blir skillnaden jämfört med hjärnans svar? Vi dokumenterade skillnaden. I kolumnen ”huvudet” hamnade rädsla, anklagelser, negativ syn på problemet. Grämelse över dåtiden och oro för framtiden. Under rubriken ”hjärtat” skrev vi positivt accepterande, problemet sett inifrån, konstruktiv neutralitet. Känslorna tog sin utgångspunkt i nu-läget.

 

Där ser ni, konstaterade kursledaren, det är snarare hjärnan som står för risken att fastna i irrationella och emotionella mönster medan hjärtats reaktion lättare kommer att leda till rationella och logiska lösningar!

 

När vi verkade bekymrade över att vi så ofta reagerar på problem med enbart tankemöda, tröstade han oss med att vi är så vana vid att ta till hjärnan att vi tror att det är normalt och att det räcker. Det är bara att lära om. Genom hjärtat ser vi problemen på ett annat sätt än genom hjärnan. Där finns vår högre intelligens.”

(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)

 

 

”Hjärtats visdom skiljer sig ifrån huvudets kunskap. När vi lär oss de läxor som bara hjärtat kan ge, ändras vårt perspektiv så att det omfattar en större verklighet och gör vårt liv bättre.”

(HELEN HUNT)

 

 

“Life is uncomplicated and simple for the heart but complex and complicated for the mind.”

(ANDREAS MORITZ i boken “Lifting the veil of duality”)

 

 

"Tankar är inte känslor, de är snarare idéer om hur du "borde" känna dig. När man rör ihop tankar och känslor blir sanningen dunkel och svår att upptäcka."

(NEALE DONALD WALSCH i boken "Samtal med Gud bok 2")

 

 

“Mind noise can only relate to the past or the future. We cannot possibly think “about" anything in the present moment. We can only think about something that has already happened – whether one second ago, five days ago, or ten years ago – or in the immediate or distant future. Isn't this obvious? Consider it: Anytime we have ever thought or reflected about anything, we were thinking about a past or future event. Past or future – where, like a demon, it draws our attention, out of the peace and sanity of the present moment.”

(DAN MILLMAN i boken ”No ordinary moments”)

 

 

“The body is anchored in the here and now while the mind travels into the past and future.”

(BUDDHA)

 

 

“A man I know was burdened by memories of his mother – long since dead – who had constantly criticized him when he was a child. He professed great love for her, said he thought of her and missed her every day, yet he walked with a stoop, his eyes were constantly downcast, he was constantly sick, he was unable to establish any long-term romantic relationship, and he had not lived up to his professional potential. I advised him to see a therapist. “Does your mother still live with you?” the therapist asked in an early session. “Yes. She’s part of me. She’s in my memory, in my heart.” “Does she pay you rent?” My friend looked up, startled. “Rent? Of course not! She’s dead.” ”Well,” the therapist said, ”if she doesn’t pay rent, you should evict her.” It was, my friend said, an epiphany that changed his life. Evict her he did, and he began to live.”

(GERALD M. LEMOLE i boken “The healing diet”)

 

 

”Don’t believe everything you think!”

(okänd)

 

 

“Your mind cannot and will not take you where your heart longs to go.”

(DEBBIE FORD i boken “The 21-day consciousness cleanse”)

 

 

”Insight isn’t enough. At best it provides a map, but we still have to make the journey. As I said earlier, just thinking about doing something is the same as not doing it. We know we’ve learned a lesson in the school of life only when our actions change.”

(DAN MILLMAN i boken “The four purposes of life”)

 

 

"Our tendency to mistake our thoughts about reality for reality itself acts as a fundamental cause of human suffering."
(DAN MILLMAN i boken "No ordinary moments")

 

 

”There is no such thing as a ”thought disorder,” psychiatric nomenclature to the contrary notwithstanding. Thoughts are the latest evolutionary acquisition, the last mechanism in man’s personal development to handle adversity, particularly adversity that was traumatic.

 

With the use of our minds, we have the means to avoid internal reality. We can think abstractly and can also be abstracted from ourselves. We can imagine, fabricate, deny, reroute, symbolize and repress the truth. We can organize the most abstruse concepts and engage in self-deception. That self-deception is the gift of civilization, because once imprinted pain is there, we must be able to deceive ourselves in order to go on with life.

 

One of my acquaintances was a brilliant brain scientist and also a dedicated believer. She saw no contradiction in her completely “scientific” approach to scientific problems together with unquestioning obedience to the most outlandish of the cult’s beliefs. Her right brain remained confined to her emotions. She was effectively in a hypnotic state. Critical capacity was radically diminished, as in hypnosis, which is neurosis writ small. Not anchored (disconnected) in feelings, she could be easily manipulated.

 

The split between feeling and intellect I am discussing allows a supposedly brilliant man to cruise parks exhibiting himself before women, risking jail, and worse. Here we have the mind functioning, but being useless when it comes to handling feelings. The man’s behavior is driven by need: “Mommy, look at me. Pay attention to me.” Strong feelings in the right brain overpower the left-brain intellect. Observe the paradox: an apparently highly logical mind juxtaposed with another mind compelled to be inordinately illogical. They exist in seamless juxtaposition in the same brain having nothing to do with another. And the “illogical” mind resists control by the “logical mind.” Of course, “illogical mind” is a misnomer; it is the logical mind of feelings and sensations that accurately reflect unconscious processes, projecting them onto the present.

 

So we have two logical minds: one reflecting external reality, the other the internal one. The problem is that we are unaware of the internal one that would make emotional reactions logical or at least consistent. We think it is irrational because we cannot see the antecedents that lead to emotional behavior and “irrational” thought. A paranoid patient who had a brutal father saw danger in every male encounter. Moreover, she actually believed that a certain man was her father who was going to kill her (he raped her when she was eight and told her that he would kill her if she told anyone). When she felt the danger her father posed, in sessions lasting many months, we saw the connection between her paranoid ideation and her buried feelings. Her internal reality made complete sense of her paranoia. If we do not know how to access that internal reality, we can never make sense of the bizarre ideas. And we understand that those ideas may not be as bizarre as we thought.  And by the way, not to believe this person as so many therapists do, is to aggravate the mental illness seriously.”

(ARTHUR JANOV i boken “Beyond belief”)

 

 

”Fastän neurotikerns tanke säger att det inte är något fel med honom, så säger kroppen sanningen.”

(ARTHUR JANOV i boken ”Primalskriket”)

 

 

"Reason and “keeping a cool head” are promoted as ways to override the potentially disruptive qualities of emotions and passions. As a result, we deny our feelings, withhold our emotions, and limit our expression. Many of society’s rules, and in particular, its don’ts – Don’t do this! Don’t do that! Don’t say that! Don’t feel this! – become the roadblocks that restrict us from freely expressing ourselves. Many of these roadblocks live in our bellies, and many of the tensions that we feel in this bodymind region, therefore, are due to the conflicts that exist between how we are and how we feel we are “supposed” to be. Because our experiences, actions, and beliefs, no matter how private or personal, are to a large extent shaped by cultural rules, many of us have, in a sense, convinced ourselves that certain feelings and actions are “good” and “proper” and “positive” while others are “bad” or “improper” or “negative”. At times, we fool ourselves into believing that if we order these emotions to cease with our intellect, they disappear without a trace from our bodymind. I wish that this were true, but evidence seems to suggest that it isn’t. When an emotion is blocked before it is fully expressed, the energetic charge of the emotion and of the experience that gave birth to the emotion seems to become stressfully trapped within the part of the bodymind that corresponds to the blockage. In many instances, this part is the gut. As a result, this bodymind region will tend to shape and form itself around the chronically held imploding energy and the stressful attitudes that motivate this energetic blockage. In turn, the blockage and armoring further hamper the natural flow of life and consciousness through the now-congested region. One of the outcomes of this type of bodymind holding is an eventual breakdown of the body’s natural regenerative and rehabilitative process, which might lead to a variety of abdominal dis-eases and difficulties.”

(KEN DYCHTWALD i boken ”Bodymind”)

 

 

“Even when you don’t remember, you can’t forget.”

(TED MORTER i boken “Dynamic health”)

 

 

”Vi begränsar vår värld med tanken.”

(BUDDHA)

 

 

”Lose your mind, and come to your senses.”

(FRITZ PERLS)

 

 

”The notion of a ”healthy defense” is a contradiction in terms. We see how Pain produces its own balm in a person who has been mistreated in childhood and is still able to tell herself, ”I know my parents didn’t treat me right but, after all, they had no choice. They were victims too.” This is a defense of rationalization, the “smart defense.” Although the person may be quite aware of what is going on in Africa, Jupiter, or in the economy, she hasn’t the slightest idea what is going on inside her body.

 

There are many people whose minds are whirlpools of thought. They think night and day without cease, and their thoughts are generally trivial and compulsive, but they cannot stop. Strong Pains on the lower levels of need are forcing the intellect into continuous, compulsive action, yet the person is aware of neither the Pain nor the pressure. What is experienced is the effect – a racing mind. So long as the mind can keep itself occupied, busy, skipping from one thought to another, the “defense” will work. There are many people who do not seem to suffer very much from their busy minds. They manage to study, learn, think, read, and keep themselves very occupied. In that sense, their “interest” in outside matters works very well as a defense. It is only when the intellectual mind is so overloaded that it can no longer concentrate or study that the person suffers and thinks that something is wrong. One would imagine at that point the problem the person suffers from is an uncontrolled mind. Thus, a psychotherapist or doctor may try to quiet this person through a variety of mental tricks, such as meditation. But since the activation does not emanate from the intellectual mind, the energy will rise relentlessly from the lower brain and drive the mind on no matter what tricks one can devise. It is then heavy artillery drugs are brought in, not to slow down thoughts but to quell Pain – which automatically breaks the racing mind.”

(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)

 

 

“När man tänker för mycket kan man ibland skapa problem som inte fanns där från början.”

(NALLE PUH)

 

 

”»Positivt tänkande» försöker hålla »topparna» på plats samtidigt som man inte låtsas om »dalarna».”

(okänd)

 

 

“Many people, especially those who are characterized as intellectuals, have mainly a head consciousness. They think of themselves as being very conscious persons, and they are, but their consciousness is limited and narrow – limited to their thoughts and images and narrow because they see themselves and the world only in terms of thoughts and images. They communicate their thoughts easily, but they have great difficulty in knowing or expressing what they feel. They are generally unaware of what goes on in their bodies and by the same token, they are unaware of the bodies of those around them. They talk about feelings but neither sense nor act on them. They are only conscious of the idea of the feeling. Of such people it might be said that they don’t live life, they think their way through it. They live in their heads.”

(ALEXANDER LOWEN i boken ”Bioenergetics”)

 

 

“Release from the demands of old needs means that a person is not going to be argumentative if he isn’t protecting a feeling with an idea. The neurotic converts feeling into ideas and then has a Primal stake in those ideas. He defends them because they defend him.”

(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)

 

 

“Resolving Pain changes ideas radically because those ideas were based on buried Pain in the first place.”

(ARTHUR JANOV i boken “Prisoners of pain”)

 

Läs även Beliefs

 

 

Rubentexter

Symbol för jordning

© 2005 - 2021 Ruben Andersson